Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst
1.
Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van UltraGym Hardenberg te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.ultragym.nl.
2. Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van UltraGym Hardenberg. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.
3. De minimale leeftijd om lid te worden bij UltraGym Hardenberg is 12 jaar.
4. Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. UltraGym Hardenberg medewerker kan je vragen door legitimatie aan te tonen dat jij lid bent.
5. De overeenkomst die ontstaat tussen UltraGym Hardenberg en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst.

Artikel 2: Lid worden
1.
Je bent welkom om lid te worden bij UltraGym Hardenberg. Dit kan op de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.ultragym.nl); of
2. Op de club door het invullen van een inschrijfformulier bij de balie.
3. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, dan kan UltraGym Hardenberg naar rato vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief kosten voor het inschrijven van €50,- in rekening brengen.
2. Als je lid wordt van UltraGym Hardenberg, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van de inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan UltraGym Hardenberg besluiten de overeenkomst te beëindigen. Zonder geldig lidmaatschap kan UltraGym Hardenberg jou de toegang tot de club ontzeggen.
3. Je moet minimaal 18 jaar zijn om zelfstandig te kunnen inschrijven. Als je jonger dan 18 bent heb je toestemming nodig van een ouder/verzorger. Bij inschrijving vragen wij altijd ook een handtekening van een ouder/verzorger.

Artikel 3: Lidmaatschap & Inschrijfgeld
1.
We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club.
2. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel 2 jaar, 1 jaar of 6 maanden vast met een automatische verlenging van één maand voor onbepaalde tijd.
3. Je betaalt bij inschrijving een eenmalig inschrijfgeld van € 50,00. Dit bedrag wordt middels een automatische incasso geïncasseerd. Vaak hebben is er een actie met korting op de inschrijfkosten.
4. Ledenpas: deze is persoons gebonden en mag niet gedeeld worden. Voor de ledenpas rekenen wij een waarborgsom van € 5,00. Lever je de ledenpas na einde van het abonnement weer in goede staat terug? Dan betalen wij de waarborgsom aan je terug.
5. Heb je een 2-jarig abonnement afgesloten? Na het eerste jaar is dit maandelijks op te zeggen. Bij een 2-jarig abonnement heb je iets meer korting gekregen dan bij een 1-jarig abonnement. Dit verschil rekenen wij opzegging binnen 2 jaar dit bij je in rekening. Voorbeeld: je hebt een 2-jarig abonnement tegen het voordelige tarief van € 30,11 per maand (€6,95 per week * 52 weken / 12 maanden). Als je dit abonnement al na een jaar opzegt, had het tarief eigenlijk €34,45 per maand moeten zijn (= tarief van een 1-jarig abonnement). Het verschil ad € 52,08 (= 12 x € 4,34) wordt dan in rekening gebracht.

Artikel 4: Tarieven
1.
Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of in de sportschool.
2. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
3. Indien je kiest voor betaling per maand bij een overeenkomst voor een jaar of voor een overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of SEPA incasso. De volgende betalingen worden vooruit per maand geïncasseerd via SEPA automatische incasso. Onze incassoperiode bedraagt één maand. Dit betekent dat we 12 incasso’s uitvoeren per jaar. De incasso is vaak op de 25e van de maand.
4. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, kan je UltraGym lidmaatschap worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
5. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen wij de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
6. Blijft jou betaling na aanmaning uit? Dan mogen wij  buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
7. Een keer per jaar mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 10%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 10%. Tarief aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
8. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

Artikel 5: Machtiging automatische incasso
1.
De lidmaatschapsgeld wordt afgeschreven middels automatische incasso. Door jouw gegevens in te vullen op het inschrijfformulier en dit te ondertekenen dan sluit je een overeenkomst voor het gekozen abonnement en daarbij geef je ons de toestemming om de voor de overeenkomst verschuldigde kosten maandelijks automatisch te incasseren van het door jou opgegeven bankrekeningnummer.
2. Ook geef je ons de toestemming om doorlopende periodieke incasso-opdrachten aan jouw bank te sturen
om het door jou verschuldigde bedrag van jouw rekening af te schrijven.
En daarbij geeft jouw bank toestemming om het bedrag af te schrijven conform onze incasso-opdracht.
3. Ben je het niet eens met een afschrijving? Dan graag eerst contact opnemen met ons en je hebt ook het recht deze te laten terugboeken. Dit kan je binnen 8 weken doen. Neem hiervoor contact op met je bank.
4. Je kunt daarbij de volgende gegevens aan jouw bank doorgeven:
a. Bedrijfsnaam: UltraGym Hardenberg
b. Adres: Middenpad 6
c. Postcode/plaats: 7772BW, Hardenberg
d. Land: Nederland;
e. Incassant-ID: NL77ZZZ869128600000
5. Je kunt deze machtiging te allen tijde intrekken door een mailtje te sturen naar info@ultragym.nl
onder vermelding van “intrekken incassomachtiging”.

Artikel 6: Openingstijden
1.
Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, overheidsbevel of feestdagen. Soms zullen we de sportschool dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren.
2. UltraGym Hardenberg is ten alle tijden gerechtigd de openingstijden aan te passen of de sportschool te sluiten bij situaties van overmacht zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementsgelden of overeenkomst ontbindingen.We willen onze club goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Artikel 7: Groepslessen
1.
Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, het soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen.

Artikel 8: Verhuizing, blessure & pauzeren abonnement
1.
Verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van de club is een geldige reden om je lidmaatschap te ontbinden. Graag ontvangen we dan een bewijs van inschrijving van je nieuwe adres, alleen dan is een uitschrijving definitief.
2. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.
3. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om je abonnement te pauzeren. Dit is alleen mogelijk bij een blessure met verklaring en/of tijdelijk wonen in het buitenland. Dit kan voor maximaal 1 maand. Let op: je contract wordt verlengd met de maanden dat je abonnement gepauzeerd is.

Artikel 9: Lidmaatschap opzeggen
1.
Indien je een overeenkomst bent aangegaan, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Opzeggen is uitsluitend mogelijk bij de balie in de sportschool.
2. Je kunt je abonnement alleen opzeggen als je 18 jaar en ouder bent.
3. Opzeggen is uitsluitend mogelijk bij de balie in de sportschool.


Artikel 10: Risico en aansprakelijkheid
1.
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
2. UltraGym Hardenberg en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze sportschool.
3. UltraGym Hardenberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

Artikel 11: Klachten
1.
Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt hiervoor terecht bij een medewerker in onze sportschool

Artikel 12: Persoonsgegevens
1.
Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. UltraGym Hardenberg verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. In de privacyverklaring van UltraGym Hardenberg wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van UltraGym Hardenberg kun je terugvinden op onze website.
3. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze club, maken wij gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

Artikel 13: Contactgegevens UltraGym Hardenberg
1.
De contactgegevens van onze klantenservice zijn:Telefoon: 0523-745399
E-mail: info@ultragym.nl
Adres: Middenpad 6, 7772BW Hardenberg

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
1.
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met UltraGym Hardenberg aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Volg ons op instagram

Foto sportschool